ประวัติสมาคม

logo

จากชมรมสู่ สมาคมศิษย์เก่า MMP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (Modern Managers Program : MMP) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการอบรมรุ่นแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2527 มีหลักสูตรยาวร่วม 300 ชั่วโมง ทำให้ต้องจัดตารางเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมจึงมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันแทบทุกวัน ทำให้มีความสนิทสนมกันมากและรวดเร็ว

นอกจากนี้ หลักสูตรยังจัดให้มีการดูงานนอกสถานที่และอบรมนอกสถานที่ 2 ครั้ง ทำให้กลุ่มผู้รับการอบรมในรุ่นที่ 1 มีความสนิทผูกพันกันเอง กับอาจารย์ และกับคณะ เมื่อจบหลักสูตรแล้ว จึงเกิดความคิดริเริ่มที่จะจัดตั้งชมรม MMP ขึ้นมาความ สำเร็จของโครงการจากการอบรมในรุ่นที่ 1 ทำให้มีการเปิดอบรมในรุ่นต่อ ๆ มาจนถึงรุ่นที่ 4 รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 268 คน ตัวแทนรุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งชมรม ได้มีการประชุมเพื่อร่างกฎข้อบังคับของชมรมหลายครั้งที่คณะ จนในที่สุดก็มีการจดทะเบียนเป็นชมรม MMP ได้สำเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยมีคณะกรรมการก่อตั้งชมรม ประกอบด้วย

 1. รองศาสตราจารย์ สุธีร์ เอกะหิตานนท์ ประธาน
 2. อาจารย์ อรพินธุ์ ชาติอัปสร รองประธาน
 3. รองศาสตราจารย์ ไพลิน ผ่องใส รองประธาน
 4. คุณหญิงวรรณี วิทยะสิรินันท์ กรรมการ
 5. คุณชวลิต ชินธรรมมิตร กรรมการ
 6. คุณไพฑูรย์ ปานสูง กรรมการ
 7. คุณเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ กรรมการ
 8. คุณประเสริฐ เลอเลิศยุติธรรม กรรมการ
 9. คุณเอนก จงเสถียร กรรมการ

จาก การลงคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่า คุณหญิงวรรณี วิทยะสิรินันท์ MMPรุ่นที่ 1 ได้รับการเลือกให้เป็นประธานชมรมคนแรก อยู่ในวาระ 2 ปี ต่อเนื่องมา 2 สมัย จากนั้นก็มีการเลือกประธานชมรมจากรุ่นอื่น ๆ หมุนเวียนกันไป โดยมีผู้ที่ได้รับเลือก ดังนี้ คุณโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ (รุ่นที่ 9) คุณวิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ (รุ่นที่ 8 ) คุณจิรเมธ ชนะกุล (รุ่นที่ 23) คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ (รุ่นที่ 26) คุณณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ (รุ่นที่ 4) และคุณชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม (รุ่นที่ 4) ประธานชมรมคนปัจจุบัน

สมาชิกของชมรม ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ ได้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมจากโครงการ MMP และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ซึ่งได้แก่ สมาชิกกิตติมศักดิ์ คณาจารย์โครงการ วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนคณะกรรมการชมรม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้แทนรุ่น ที่ปรึกษา – คณาจารย์โครงการ สำหรับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมที่ได้มีการกำหนดไว้แต่แรกเริ่ม ได้มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างในเวลาต่อ ๆ มา สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้ชาว MMP ทันต่อเหตุการณ์
 2. เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลมวลหมู่สมาชิก MMP ในด้านต่าง ๆ
 3. เพื่อสร้างความสามัคคี
 4. เพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคม โดยการมีส่วนร่วมหรือจัดกิจกรรมที่ยังประโยขน์ให้แก่สังคม

ที่ ผ่านมา ประธานชมรมรวมทั้งคณะกรรมการ ได้เสียสละเวลาในการทำงานเพื่อชมรม และสามารถบริหารชมรมภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชมรมและเติบโตขึ้นตามเวลาและจำนวนสมาชิก จวบจนปัจจุบันมีสมาชิกรวม 3,202 คน จาก 48 รุ่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ ประธานชมรมคนปัจจุบันจึงได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ คณาจารย์โครงการ และคณะบดี เพื่อเปลี่ยนจากชมรมเป็นสมาคม และได้รับความเห็นชอบดำเนินการจดทะเบียนเป็นสมาคม MMP เรียบร้อยแล้ว

โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมจาก คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2547 ใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่า MMP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ถือ เป็นความสำเร็จที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชาว MMP จุฬาฯ ในการขยายบทบาทการดำเนินกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลหมู่สมาชิกและ สังคมส่วนรวมอย่างมีประสิทธิผลและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

left-permit

ข้อมูลเพิ่มเติมของสมาคมศิษย์เก่า MMP