ผู้บริหารระดับกลางอย่างผู้จัดการ ผู้อำนวยการ จนถึงรองประธานมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้กลยุทธ์การดำเนินการขององค์กร เป็นไปได้จริงในส่วนของการปฏิบัติการ ถ้าผู้บริหารระดับกลางไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ก็ยากที่บริษัทจะนำวิสัยทัศน์หรือกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงมาปฏิบัติให้ เป็นผลสำเร็จได้ ผู้บริหารระดับกลางที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยให้องค์กรตอบสนองต่อความ เปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างทันท่วงที ในภาวะการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน

1. รู้จักทำการบ้านก่อนจะประชุม หรือเจรจากับผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสิน ควรศึกษาให้ดีเสียก่อน ว่าเขามีความคิดเห็นหรือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไร จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากจนเกินไปก่อนตัดสินใจ

2. เลือกวิธีการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ต้องเลือกตัดสินใจดำเนินการในภารกิจความรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูง สุด และนำไปสู่ชัยชนะขององค์กร อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เน้นย้ำถึงความสำเร็จขององค์กรเป็นสำคัญ

3. มุ่งมั่นในการทำงานอย่างทุ่มเท ต้องมุ่งมั่น ทุ่มเทการทำงานอย่างหนักให้เกิดการยอมรับที่ดี ตลอดจนเป็นต้นแบบการปฏิบัติงานแก่ทีมงานได้เอาเป็นแบบอย่าง

4. สื่อสาร สั่งการ และติดตามความสำเร็จของการทำงาน เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการสื่อสาร ป้องกันการทำงานซ้ำซอน ที่สร้างความสับสนให้กับทีมงาน ทำให้การงานเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น แ ละมุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

5. รู้จักวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รู้จักวิเคราะห์ว่าอะไรที่เป็นปัญหา ขัดขวางกระบวนการทำงาน พยายามเข้าใจสาเหตุและหาหนทางแก้ไข

6. รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทีมงานในการแสวงหาคำตอบให้กับเรื่องต่างๆที่ซ่อน เร้นหรือยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน

7. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น หากเคยมีเรื่องผิดใจ หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักกับลูกน้องกับเพื่อนร่วมงาน ควรรีบปรับความเข้าใจ หากปล่อยไว้อาจส่งผลกระทบต่องานในระยะยาว

8. เชื่อในศักยภาพของคนในการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ หากรู้จักให้คำแนะนำและเป็นผู้นำที่ดี ลูกน้องส่วนใหญ่ก็จะมีกำลังใจและสามารถที่จะทำงานได้ดี

9. เตรียมพร้อมอยู่เสมอ ควรจัดระเบียบองค์กรให้พร้อมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

10. พยายามมองโลกในแง่ดีและรู้จักปล่อยวาง บางครั้งหากอุปสรรคบางอย่างเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ควรจะปล่อยวางและหันไปจัดการกับปัญหาอื่นแทน

11. เป็นผู้ที่อยากเห็นความสำเร็จ และมีความสุขอย่างชื่นชมเมื่องานที่ทำนั้นประสบความสำเร็จอย่างลุล่วง

ที่มา : http://www.thaitrainingzone.com

Comments

comments