รองศาสตราจารย์ ธารี หิรัญรัศมี
ประธานโครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 56

MMP:
โครงการ MMP Chula เปิดมากี่ปีแล้วครับ

อาจารย์ธารี :
MMP Chula เปิดมาตั้งแต่ปี 2527 นับถึงปัจจุบันก็ 24 ปี แล้ว

MMP:
MMP ย่อมาจาก Modern Managers Program อาจารย์มีแนวทางที่จะทำให้หลักสูตรคงความ Modern ตลอดไปได้อย่างไร

mmp-max-01-17

อาจารย์ธารี :
MMP Chula เป็นโครงการที่มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในทุกๆ รุ่น ทุกๆ สมัย ให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน อย่างเช่น โครงการ MMP รุ่น 56 ซึ่งเป็นรุ่นที่กำลังจะเปิดใหม่ จะมีการปรับปรุงหัวข้อการอบรมโดยเน้นเนื้อหาให้เข้มข้น และเพิ่มหัวข้อที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต โดยเฉพาะหัวข้อการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านของการประกอบธุรกิจ จะเน้นเป็นพิเศษ นอกจากนี้จะมีการปรับหัวข้ออบรมให้กระชับขึ้น ทั้งนี้ทางโครงการมีการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของศิษย์เก่าและผู้ ที่อยู่ระหว่างสัมมนา เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ มีความทันสมัย หรือ Modern อยู่ตลอดนั่นเอง

MMP :
ในยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันที่มีการแข่งขันรุนแรง ประกอบกับความผันผวนทางการเมืองไทย อาจารย์มองว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างจุฬาฯ ควรมีบทบาทในการพัฒนาคนให้แข่งขันได้ในสถานการณ์เช่นนี้อย่างไร

อาจารย์ธารี :
ทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ถึงได้มีโครงการ MMP เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ที่อาจมีความรู้ แต่ขาดประสบการณ์ กับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์แต่ขาดความรู้พื้นฐาน ให้สามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้สำหรับผู้บริหาร ที่เข้ารับการอบรม ก็จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วย เรื่องของการจัดการร่วมสมัย แนวคิดเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่สำหรับผู้บริหาร กฎหมายและภาษีอากร การบัญชีเพื่อการบริหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ความรู้ด้านการตลาด ยุทธ์ศาสตร์ด้านการเงิน และที่จะเน้นมากที่สุดคือ การบริหารความเสี่ยง โดยการสัมมนาจะมีเชิงปฏิบัติการหรือ Work Shop ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารที่เข้าอบรมได้เข้าใจการนำทฤษฎีไปใช้ได้อย่างเป็นจริง อีกด้วย

MMP :
อาจารย์คิดว่า MMP Chula มีจุดเด่นกว่าโครงการ Mini MBA ที่อื่นอย่างไร

อาจารย์ธารี :
MMP Chula เป็นโครงการที่เน้นการให้พื้นฐานด้านทฤษฎี ประกอบกับ ประสบการณ์จริง โดยหัวข้ออบรมต้องเข้มข้น และทันสมัย สอดคล้องกับแนวโน้มของอนาคต เรามีวิทยากรทั้งจากภายในคณะ และภายนอกมาบรรยายประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจรูปแบบต่างๆ จึงทำให้โครงการ MMP เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยอยู่เสมอ มีการดูงานในประเทศ 2 ครั้ง และต่างประเทศอีก 1 ครั้ง

MMP :
MMP Chula มีสมาชิกศิษย์เก่ากว่าสี่พันคน อาจารย์คิดว่าน่าจะเชิญศิษย์เก่ามา Refresh ความรู้ไหม?

อาจารย์ธารี :
เนื่องจากเรามีการปรับปรุงหัวข้ออบรมใหม่ๆ ในทุกๆ รุ่น ก็ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านกลับมาอัพเดทความรู้ กับหลากหลายของหัวข้อใหม่ๆ จากหลักสูตรอบรมที่เข้มข้น อีกทั้งยังจะได้เพื่อนใหม่ และประสบการณ์ใหม่จากวิทยากรภายนอก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้กับสภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน

MMP :
MMP รุ่น 56 จะเปิดเมื่อไหร่ และสมัครได้อย่างไร

อาจารย์ธารี :
MMP รุ่น 56 เป็นหลักสูตรอบรม 153 ชั่วโมง และสัมมนานอกสถานที่ 60 ชั่วโมง รวม 213 ชั่วโมง อบรมระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 30 กันยายน 2551 ทุกวันอังคารและพฤหัส เวลา 17.30-20.30 น. และวันเสาร์เวลา 9.00 – 16.00 สามารถติดต่อสมัครได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม โทร 0-2218-5701-2

จาก : MMP Magazine ฉบับที่ 3

Comments

comments