รายชื่อที่ปรึกษา และคณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่า MMP จุฬาฯ (2558-2560)

คณาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์
คณบดี/คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

รศ. ดุษฏี สงวนชาติ
ที่ปรึกษา

รศ. สุมาลี อุณหนันท์
ผ.อ. ศูนย์บริการวิชาการ

ดร. ถิระ ฉวรรณกุล
ประธานกรรมการ-ดำเนินงาน โครงการ MMP

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ (MMP รุ่น 4)

คุณชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม (MMP รุ่น 4)

คุณชลิต ลิมปนะเวช (MMP รุ่น 18)

คุณทน กวินอนันต์ (MMP รุ่น 4)

คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์  (MMP รุ่น 26)

ที่ปรึกษาสมาคม

คุณประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ (MMP รุ่น 5)

คุณสุรพงษ์ สิทธานุกูล (MMP รุ่น 12)

คุณทรรศนา ศักดิเศรษฐ์ (MMP รุ่น  27)

คุณกมลเนตร ไกรตระกูล (MMP รุ่น 35)

คุณพรทิพา ชุติมาเทวินทร์ (MMP รุ่น 46)

กมลชัย ธีรเศรษฐธำรง (MMP รุ่น 57)

คุณสมชาย  มีศรี (MMP รุ่น 60)

คุณสุนทรี เตรยาภรณ์ (MMP รุ่น 62)

คณะกรรมการบริหาร

คุณไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ (MMP รุ่น 35)
นายกสมาคม

คุณธนประเสริฐ  สมิทธิเนตย์ (MMP รุ่น 5)
อุปนายกสมาคม (กิจกรรม/คณะ/วารสาร)

คุณสมบุญ บุญญาวานิชย์ (MMP รุ่น 13)
อุปนายกสมาคม (วิชาการ)

คุณปราณี พุทธิพิพัฒน์ขจร (MMP รุ่น 15)
อุปนายกสมาคม (การเงิน & การบัญชี)

คุณอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ (MMP รุ่น 32)
อุปนายกสมาคม (สมาชิกสัมพันธ์)

คุณรัชดา ชาญสาคร (MMP รุ่น 45)
เลขานุการ

คุณธัญพร วงษ์ษา (MMP รุ่น 49)
เหรัญญิก

คุณธีรญา รัถการกวิท    (MMP รุ่น 44)
ผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณมณีจิตร สุวรรณศิลป์ (MMP รุ่น 45)
ประชาสัมพันธ์

คุณสุรียพร อัศวนิลศรี (MMP รุ่น 44)
ปฏิคม

คุณวีณา หาญมนัสเวทย์ (MMP รุ่น 45)
กิจกรรม

คุณรุ้งภร เล็กเขียน (MMP รุ่น 35)
กิจกรรม

คุณนพรัตน์ พรหมสาขาฯ (MMP รุ่น 57)
กิจกรรม

คุณสุมาลี จรัสวิชากร (MMP รุ่น 57)
กิจกรรม

คุณณัฎฐวดี งามวัฒนาเจริญ (MMP รุ่น 51)
กิจกรรม

คุณศุภโรจน์ บัวศรี (MMP รุ่น 46)
กฎหมาย

คุณกิตติพงษ์ สาครเสถียร (MMP รุ่น 50)
สารสนเทศ

คุณประพิศ สุวรรณ (MMP รุ่น 50)
ทะเบียน/วารสาร

คุณอรรถพล วิทยกฤตศิริกุล (MMP รุ่น 53)
วิชาการ

คณะกรรมการ

คุณจัตุพร อยู่นิยม (MMP รุ่น 45)
คุณอรุณศรี ตันชิภาส (MMP รุ่น 8)
คุณศุภนิตย์ วิสุทธิชีพ (MMP รุ่น 15)
คุณกำธร โลววิวัฒนกุล (MMP รุ่น 17)
คุณมาลินี อุดมแสงเพ็ชร (MMP รุ่น 19)
คุณคงธัช เตชะวิเชียร (MMP รุ่น 22)
คุณมาลี คูภูมิใจสกุล (MMP รุ่น  24)
คุณสุพิณ จิตต์การงาน (MMP รุ่น 27)
คุณพิศสมร โซวิกุล (MMP รุ่น 34)
คุณพรรณวรท  สมิทธิเนตย์ (MMP รุ่น 44)
คุณอาทร โกมลพันธ์พร (MMP รุ่น 45)
คุณปาล์ม ปรีดานนท์ (MMP รุ่น 46)
คุณนพดล มีสุขเสมอ (MMP รุ่น 47)
คุณชัยพร ออฟูวงศ์ (MMP รุ่น 48)
คุณสัมฤทธิ์ เรืองวัฒนาภรณ์ (MMP รุ่น 50)
คุณกริช ปัญญาวรคุณชัย (MMP รุ่น 52)
คุณเนตรนิวัตร ธาราชีพ (MMP รุ่น 54)
คุณจรัล ครุฒฉ่ำ (MMP รุ่น 58)
คุณสุชาย  ปรีดาวรรณเพ็ญ (MMP รุ่น 58)
คุณจารุกิตต์ พัฒนชยนันทน์ (MMP รุ่น 59)
คุณลภาวัน เชวงศักดิ์สงคราม (MMP รุ่น 61)
คุณตนัย สุจริตกุล (MMP รุ่น 62)
คุณเมษา นพคุณ (MMP รุ่น 63)
คุณณัฐรตา ฐิตินาถวงศ์ (MMP รุ่น 63)